Privacy Beleid

Privacybeleid van www.hiasplace.be

Algemeen
Het Privacybeleid van www.hiasplace.be is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de www.hiasplace.be website.

Welke gegevens?
Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die www.hiasplace.be verzamelt, betreffen enkel de gegevens die u zelf aan ons overmaakt (bij inschrijving, via antwoordformulieren).

Waarom?
In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de administratie van onze lessen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren, via bijvoorbeeld nieuwsbrieven, over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. In geen geval zullen uw gegevens doorgegeven worden aan anderen dan vermeld in de volgende paragraaf. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Wie?
Uw persoonsgegevens worden door www.hiasplace.be verzameld en verwerkt, hetzij als verantwoordelijke voor de verwerking of als verwerker. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Voorgaande personen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens? U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen via email, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, gericht aan info@hiasplace.be

Netwerkbeveiliging
www.hiasplace.be stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren. www.hiasplace.be verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. www.hiasplace.be kan gerechterlijk noch burgerlijk verantwoordelijk gesteld worden in geval van ongeoorloofde toegang, door derden, tot de gegevens van www.hiasplace.be.

 

Huisreglement

Dansstudio Hias, uitgebaat door Dance Xplore vzw, is in de eerste plaats een dansschool waar iedereen fun en plezier moet beleven aan het dansen. Om alles in goede banen te leiden werd dit huisreglement opgesteld.

Alle dansers en bezoekers dienen zich correct te gedragen en zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan dit huisreglement evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door het bestuur en/of lesgevers, op te volgen.

Het bestuur van de vzw is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzigingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. Het bestuur van de vzw is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leden die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er GEEN recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Elk lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokken aan de medeleden, zowel op moreel, financieel, racistisch of lichamelijk vlak. Indien een lid door zijn/haar gedragingen, woorden, geschriften, daden of handelswijzen andere leden schaadt of de doelstellingen misbruikt, kan hij/zij tijdelijk of blijvend uitgesloten worden. Dit gebeurt na voorafgaandelijke verwittiging en/of na een persoonlijk gesprek met de betrokkene.

Gelieve rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

Nieuwe leden mogen een (gratis) proefles volgen. Zij zijn echter verplicht zich aan te melden voor de aanvang van de les bij het binnenkomen, aan de balie of de lesgever. Zij maken een gegevensfiche en bij een volgende les moet het lidgeld betaald worden voordat er aan de les wordt meegedaan.

U bent pas ingeschreven nadat u een gegevensfiche (via de lesgever of via de website) heeft ingevuld en nadat het lidgeld betaald werd.

Voor de leden wordt een verzekering (BA en lichamelijke ongevallen) afgesloten. Opgelet gelieve te informeren of deze voorzien is in uw cursus of eventueel als extra kan worden afgesloten. U kunt pas ongeveer 1 week na uw inschrijving een beroep doen op de verzekering. Dit is de tijd die nodig is om uw lidmaatschap administratief te verwerken. De verzekering is van toepassing nadat u een bevestiging van uw lidmaatschap van de dansschool ontvangen heeft.

Iedereen die ingeschreven is en het lidgeld betaald heeft, ontvangt een lidkaart. Uw inschrijving en lidkaart zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij verlies van deze kaart zal u €5,00 kosten worden aangerekend om een nieuwe te bekomen. Het scannen van de lidkaart is verplicht bij aanvang van iedere les.

Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend is en aanvaard.

De leden zijn vrij in hun kledingkeuze, doch adviseren wij kleding aan te doen waarin men zich makkelijk kan bewegen. Elke dansdicipline heeft een eigen kledingadvies. De richtlijnen van de lesgevers in verband met te dragen kledij worden best opgevolgd. Draag dus de juiste kleding bij de les.

Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

U dient uw schoenen bij de binnenkomst (voor het betreden van de danslokalen) om te wisselen voor droge en propere (dans)schoenen. Het is niet toegelaten om met uw schoenen van buiten op de vloeren in de danslokalen te betreden. Deze regel geldt ook voor als u met de wagen gekomen bent en/of voor de deur wordt afgezet. Als lid/ bezoeker mogen er geen produkten of dergelijke op de dansvloer worden gestrooid, enkel het bestuur en lesgever kan produkten (parafine) gebruiken om deze optimaal te houden voor het dansen onder voorbehoud van het juiste schoeisel. Daardoor kunnen bepaalde dansdiciplines beter kousen of dergelijke dragen om de eventuele ongemakken te beperken.

Mobiele telefoons, iPods en MP3-spelers dienen tijdens de lessen op stil te worden gezet. Indien u vanwege uw werk- of privé- omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dan dient u dit voor de aanvang van de les aan de lesgever te melden.

Er wordt NIET gefilmd in de gebouwen zonder uitdrukkelijke toestemming van de  bestuursleden en/of uitzonderlijk van de lesgever. Alle choreo’s en dansen blijven eigendom van de vzw en mogen onder geen beding verspreid worden buiten de school of via internet en sociale media.

Sieraden, horloges, portemonnee, e.d. worden best niet gedragen tijdens de lessen.

Er mogen ook GEEN eigen dranken en eten in het gebouw worden geconsumeerd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van een bestuurslid.

In de school geldt een algemeen rookverbod.

Drugs worden niet getolereerd en hebben onmiddelijke schorsing en intrekking van de lidkaart tot gevolg. Het lid wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.

Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds volzet is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving, uitsluitend in deze omstandigheden kan annuleren. Enkel onder deze voorwaarde kan lidgeld terugbetaald worden.

De vzw mag cursussen annuleren, lesdagen en -tijden wijzigen als daar een gegronde reden voor is. Bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen, langdurige ziekte of plotseling ontslag van lesgevers. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus wordt het betaalde lidgeld volledig terugbetaald. Als de annulering door de vzw in de loop van het seizoen plaatsvindt, dan zal er steeds een gepaste vorm van compensatie door de vzw aangeboden worden a rato van het aantal nog te genieten lessen. In desbetreffend geval zal de vzw altijd een oplossing of tijdelijke vervanging regelen. Hierdoor kan het zijn dat een cursus tijdelijk onderbroken en op een later tijdstip hernomen wordt,  teneinde de leskwaliteit te garanderen en een duurzame oplossing aan te bieden. Dit geeft geen recht op enige vorm van cash terugbetaling van de lesgelden. De vzw staat echter wel garant dat ieder lid zijn reeds betaalde beurten kan opnemen op een later tijdstip of kan omzetten in een andere cursus.

Bij cursussen waarbij ten gevolge van te veel inschrijvingen de leden opgedeeld worden in groepen, zal de lesgever de indeling in de groepen bepalen. Bij de aanvang van het dansjaar wordt deze indeling bepaald aan de hand van een indelingsles. In de loop van het jaar zal de lesgever op basis van uw proefles bepalen in welke groep u ingedeeld wordt.

Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch of via de website op de hoogte gesteld. U dient wijzigingen aangaande uw contactgegevens dan ook tijdig aan ons mee te delen zodat er geen misverstanden zijn over het al of niet ontvangen van deze info.

Er vindt in geen geval terugbetaling van het lidgeld plaats (ook niet bij verhuizing, relatiebreuk, langdurig ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden). Het bestuur kan om sociale of medische redenen, onverplicht, besluiten tot het terugbetalen van lidgeld onder de vorm van een waardebon (die persoonlijk kan gebruikt worden voor het betalen van lidgeld voor een volgend dansseizoen). U dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag tot het bestuur te richten.

De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

De leden nemen op eigen risico deel aan de danslessen en ingerichte activiteiten. Raadpleeg eerst een huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen meebrengt bij uw deelname aan de lessen.

De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten alsook het parkeren op de parking of langs de straat gebeurt op eigen risico.

Het bestuur is gerechtigd om, indien noodzakelijk, dit huisreglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.